Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Αυτό είναι το προσχέδιο συμπερασμάτων που εστάλη στις εθνικές αντιπροσωπείες

Προσχέδιο κειμένου συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς διαβούλευση με τις εθνικές κυβερνήσεις, εστάλη στις εθνικές αντιπροσωπείες και το παρουσιάζει η ιστοσελίδα real.gr.

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τις πρόσφατες θετικές ανακοινώσεις σχετικά με την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων κατά του COVID-19 και τη σύναψη συμφωνιών εκ των προτέρων αγοράς από την Κομισιόν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι “η άφιξη εμβολίων δεν σημαίνει ότι η πανδημία έχει τελειώσει”, σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, οι 27 αναφέρουν ότι “η επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη παραμένει ανησυχητική, παρόλο που οι σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλουν όλοι έχουν αρχίσει να αποφέρουν αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω κυμάτων μολύνσεων”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει “τον συντονισμό των προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ μέχρι στιγμής και δεσμεύεται να ενισχύσει αυτόν τον συντονισμό, ιδίως κατά την προετοιμασία για τη σταδιακή άρση των περιορισμών και την επιστροφή σε κανονικά ταξίδια, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού τουρισμού, όταν η υγειονομική κατάσταση το επιτρέψει.”

Οι 27 συμφωνούν “για την ανάγκη ενίσχυσης της ανταλλαγής εμπειριών και σχεδίων για το μέλλον. Με βάση τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καλεί την Κομισσιόν να υποβάλει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για ταχείες δοκιμές αντιγόνων και για την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Πρέπει επίσης να αναπτυχθεί μια συντονισμένη προσέγγιση των πιστοποιητικών εμβολιασμού”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “υπογραμμίζει τη σημασία των προετοιμασιών για την έγκαιρη ανάπτυξη και διανομή εμβολίων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών εμβολιασμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια θα διατίθενται εγκαίρως στους ανθρώπους στην ΕΕ. Είναι σημαντικό να παρέχουμε σαφείς πραγματικές πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση”, αναφέρουν οι 27.

Ο εμβολιασμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό“, τονίζουν.

“Η ΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να συμβάλει στη διεθνή αντίδραση στην πανδημία, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης COVAX για την εξασφάλιση προσιτής και δίκαιης πρόσβασης σε εμβόλια για όλους.”

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “τονίζει την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αύξηση της ανθεκτικότητας στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των προτάσεων για μια Ένωση Υγείας και της πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού των δεδομένων υγείας στην Ευρώπη”.

“Με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση πιθανών μελλοντικών πανδημιών, η ΕΕ θα προωθήσει τρόπους ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω μιας πιθανής διεθνούς συνθήκης για τις πανδημίες στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που βρίσκεται στο κέντρο των διεθνών συνεργασία σε θέματα υγείας.”

Κλίμα:

“Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει έναν δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για καθαρή εγχώρια μείωση κατά τουλάχιστον 55% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990” και καλεί τους συννομοθέτες “να αντικατοπτρίσουν αυτόν τον νέο στόχο στην πρόταση του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και να υιοθετήσουν το τελευταίο γρήγορα”, σύμφωνα με το προσχέδιο του κειμένου των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Το προσχέδιο αναφέρει ότι οι 27 δεσμεύονται ως προς τα εξής: “θα αυξήσουμε τη φιλοδοξία μας για το κλίμα με τρόπο που θα προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα προσφέρει οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον για τους πολίτες της ΕΕ και θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ προωθώντας την καινοτομία στις πράσινες τεχνολογίες.”

“Ο στόχος θα επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ με τον πιο οικονομικά δυνατό τρόπο. Όλα τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω“, αναφέρει το προσχέδιο.

“Ο νέος στόχος του 2030 πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο που να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των κρατών μελών και τις συγκεκριμένες εθνικές συνθήκες καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλονται”, σημειώνει.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει “την ανάγκη διασφάλισης διασυνδέσεων και ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε προσιτή τιμή για νοικοκυριά και εταιρείες, και να σέβεται το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν για το ενεργειακό τους μείγμα και να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνολογίες”.

“Τα δημόσια οικονομικά και τα ιδιωτικά κεφάλαια πρέπει να κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των σημαντικών επενδυτικών αναγκών που απορρέουν από αυτήν την αυξημένη φιλοδοξία”, αναφέρει.

“Η οικονομική ανταπόκριση στην κρίση προσφέρει την ευκαιρία να επιταχυνθεί ο βιώσιμος μετασχηματισμός και ο εκσυγχρονισμός των οικονομιών μας και να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρέπει να γίνει καλύτερη χρήση του πακέτου ΠΔΠ / NGEU, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης, για την επίτευξη της φιλοδοξίας μας για το κλίμα. Όπως συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2020, η δράση για το κλίμα θα ενσωματωθεί στις πολιτικές και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΔΠ και της NGEU. Ένας συνολικός στόχος για το κλίμα τουλάχιστον 30% θα εφαρμοστεί στο συνολικό ποσό των δαπανών από το ΠΔΠ και την NGEU και θα αντικατοπτρίζεται στους κατάλληλους στόχους της τομεακής νομοθεσίας“, τονίζεται.

Αναφέρει ακόμη ότι “η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη κοινών, παγκόσμιων προτύπων για την πράσινη χρηματοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα πρότυπο πράσινου ομολόγου της ΕΕ το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2021. Χαιρετίζει επίσης τον χάρτη πορείας του Ομίλου Climate Bank 2021-2025, ο οποίος θα συμβάλει στην εκπλήρωση της δέσμευσης του Ομίλου της ΕΤΕπ για στήριξη 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ για κλιματικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις έως το 2030.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι οικονομικοί τομείς μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στον στόχο του 2030 και να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις, συνοδευόμενες από εμπεριστατωμένη εξέταση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε επίπεδο κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ενεργειακά και κλιματικά σχέδια”.

Η Κομισιόν καλείται να εξετάσει ιδίως:

– διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης του συστήματος ETS, ιδίως πολιτικών τιμολόγησης άνθρακα, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητά του και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων διανομής και της ενεργειακής φτώχειας. Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα αντιμετωπίσει τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες για να επιταχύνει τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και να εκσυγχρονίσει τα ενεργειακά συστήματα.

– ενίσχυση του δυναμικού μείωσης των εκπομπών σε τομείς που δεν θα καλύπτονται από το ETS ·

– να προτείνει μέτρα που επιτρέπουν στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας να αναπτύξουν και να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες ουδέτερου κλίματος, διατηρώντας παράλληλα τη βιομηχανική τους ανταγωνιστικότητα ·

– πρόταση μηχανισμού προσαρμογής των ορίων άνθρακα για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας των πολιτικών της ΕΕ και την αποφυγή διαρροής άνθρακα με συμβατό με τον ΠΟΕ τρόπο.

“Η εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ θα ενημερωθεί σύμφωνα με τον νέο δεσμευτικό στόχο και θα υποβληθεί στη γραμματεία της UNFCCC έως το τέλος του έτους. Πριν από την COP 26, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η διεθνής δέσμευση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καλεί όλα τα άλλα μέρη, ιδίως τις μεγάλες οικονομίες, να παρουσιάσουν τους δικούς τους φιλόδοξους στόχους και πολιτικές. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής συντονισμένης δράσης μέσω της ενεργού ευρωπαϊκής διπλωματίας για το κλίμα.

Η ΕΕ θα διασφαλίσει ότι η εμπορική της πολιτική και οι εμπορικές της συμφωνίες συνάδουν με τις φιλοδοξίες της για το κλίμα”, αναφέρει.

Τέλος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιοπροσβλέπει στην ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών για την προστασία της βιοποικιλότητας ενόψει της 15ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, η οποία θα διοργανωθεί στην Κίνα το επόμενο έτος.”

Ασφάλεια:

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, σύμφωνα με το προσχέδιο “το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και αλληλεγγύη προς τους κατοίκους της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας”.

Οι 27 δηλώνουν στο προσχέδιο ότι είναι “ενωμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού” και τονίζουν ότι “λόγω αυτών των επιθέσεων κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η ΕΕ θα υποστηρίξει τις κοινές αξίες που υποστηρίζουν τις πλουραλιστικές μας κοινωνίες και θα συνεχίσει να επιδιώκει με αποφασιστικότητα τις κοινές προσπάθειές της για την υπεράσπισή τους”.

“Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν πλήρως οι υπάρχουσες αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει επίσης την παρουσίαση της Κομσιιόν για μια νέα ατζέντα της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ζητεί να προωθηθούν οι σχετικές εργασίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει όλες τις μορφές επιθέσεων κατά των ελευθεριών έκφρασης και θρησκείας ή πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, και υπογραμμίζει τη σημασία της καταπολέμησης της υποκίνησης στο μίσος και τη βία καθώς και στη μισαλλοδοξία. Χαιρετίζει την έγκριση της δήλωσης του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού”.

Σημειώνει ακόμα ότι “είναι σημαντικό να αποφευχθεί η ριζοσπαστικοποίηση και να αντιμετωπιστούν οι ιδεολογίες πίσω από την τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου”.

Ως εκ τούτου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί τα εξής:

– εντατικοποίηση της καταπολέμησης του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Εν προκειμένω, προσβλέπει σε μια φιλόδοξη πρόταση της Κομισιόν για ενίσχυση των ευθυνών των διαδικτυακών πλατφορμών βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες ·

– έγκριση ταχέως της πρότασης για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου ·

– διασφάλιση ότι η θρησκευτική εκπαίδευση και κατάρτιση συνάδουν με τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες και την αντιμετώπιση της ξένης επιρροής των εθνικών αστικών και θρησκευτικών οργανώσεων μέσω μη διαφανών χρηματοδοτήσεων ·

– υποστήριξη πρωτοβουλιών για καλύτερη κατανόηση της εξάπλωσης εξτρεμιστικών ιδεολογιών. Πρέπει να ενισχυθούν οι πανευρωπαϊκές ολοκληρωμένες ανταλλαγές επιστημονικών γνώσεων, έρευνας και εμπειρογνωμοσύνης.

“Είναι σημαντικό οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές να μπορούν να ασκούν τις νόμιμες εξουσίες τους για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι εργασίες για τη διατήρηση δεδομένων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, υπό το φως της τελευταίας νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών”, αναφέρει το ΔΕΕ.

“Για την περαιτέρω υποστήριξη της επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ και την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, θα πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά η εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων και θα πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομική και δικαστική συνεργασία και ο συντονισμός”, αναφέρει το προσχέδιο.

Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο προσχέδιο:

– καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων και συστημάτων πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά την εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων σχετικών δεδομένων για πρόσωπα που αξιολογούνται από μεμονωμένα κράτη μέλη ως σοβαρές τρομοκρατικές ή βίαιες εξτρεμιστικές απειλές

– τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ότι όλα τα πρόσωπα που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης ελέγχονται βάσει των σχετικών βάσεων δεδομένων, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ ·

– καλεί τους συννομοθέτες να εξετάσουν την πρόταση για την ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ με σκοπό την ταχεία έγκρισή της ·

– υπογραμμίζει τη συνολική σημασία της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε όλες τις πτυχές της.

Στο κεφάλαιο για τις εξωτερικές σχέσεις και ειδικότερα τις σχέσεις ΕΕ- ΗΠΑ το προσχέδιο αναφέρει:

“μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Τόνισε τη σημασία μιας ισχυρής στρατηγικής διατλαντικής εταιρικής σχέσης που βασίζεται σε κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης των πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων. Η ΕΕ προσβλέπει σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, τη συνεργασία σε ψηφιακά και τεχνολογικά θέματα, την ενίσχυση του αμοιβαίου εμπορίου, την αντιμετώπιση εμπορικών διαφορών, τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, την προώθηση της πολυμέρειαα, καθώς και την ειρήνη και την ασφάλεια. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις κοινές προτεραιότητες με τον νέο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.”

Σε ό,τι αφορά τη Νότια γειτονιά, το προσχέδιο αναφέρει:

“Μια δημοκρατική, πιο σταθερή, πιο πράσινη και πιο ευημερούσα νότια γειτονία είναι στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ. Είκοσι πέντε χρόνια μετά την έναρξη της διαδικασίας της Βαρκελώνης, είμαστε αποφασισμένοι να ξαναρχίσουμε να τονίσουμε και να αναπτύσσουμε αυτήν τη στρατηγική εταιρική σχέση που βασίζεται σε μια κοινή γεωγραφία και ιστορία”.

“Θέλουμε να καταπολεμήσουμε από κοινού την πανδημία COVID-19, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνιών μας, να διατηρήσουμε τη συλλογική μας ασφάλεια, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κινητικότητας και της μετανάστευσης και να προσφέρουμε προοπτικές στους νέους και στις δύο ακτές της Μεσογείου.”

“Οι εργασίες θα καθοδηγούνται από τη στρατηγική ατζέντα 2019-2024 και τις βασικές αρχές της πολιτικής γειτονίας και θα υποστηρίζονται από την αποτελεσματική χρήση όλων των μέσων μας. Θα αναπτύξουμε ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο βάσει κοινών προτεραιοτήτων και εστίασης σε συγκεκριμένη μεσογειακή αντίδραση και κοινή διαχείριση σε τομείς όπως το περιβάλλον, η συνδεσιμότητα, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός και οι φυσικοί πόροι. Από αυτήν την άποψη, είναι σημαντικό να προβλεφθεί ένας ισχυρός ρόλος για την κοινωνία των πολιτών.”

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην επικείμενη Κοινή Ανακοίνωση της Κομισιόν και του Ύπατου Εκπροσώπου για μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια Γειτονιά. Αυτό θα πρέπει να πυροδοτήσει ένα νέο επίπεδο πολιτικού διαλόγου σε όλη τη Μεσόγειο και να οδηγήσει σε ενισχυμένη συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την αξιοποίηση κοινών ευκαιριών.”

Στο προσχέδιο ακολουθεί ο προβλεπόμενος χώρος για την παράγραφο για το ζήτημα της Τουρκίας, που δε θα συζητηθεί πριν από τη διάσκεψη του COREPER την Τετάρτη.

Τέλος, όσον αφορά τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ostrovets της Λευκορωσίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο “επαναλαμβάνει τη σημασία της διασφάλισης της πυρηνικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Πηγή: real.gr

Πηγή: altsantiri.gr

Παρόμοια άρθρα

Πιο δημοφιλή

Υπηρεσίες Απεντόμωσης και Απολύμανσης από την Agro Health

Απεντόμωση ή απολύμανση (όπως αναφέρεται λανθασμένα) είναι η εργασία με την οποία γίνεται η καταπολέμηση όλων των ειδών ενοχλητικών - επιβλαβών εντόμων για την...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ AGRO HEALTH

Μυοκτονία – τρωκτικοκτονία ή εργασία απολύμανσης για ποντίκια (όπως αναφέρεται λανθασμένα) είναι καταπολέμηση τρωκτικών επικινδύνων για την δημόσια υγεία και τον άνθρωπο. Υπάρχουν αρκετοί...

Μάθε για την υπερτροφή των βιολογικών σπόρων κάνναβης

Οι σπόροι κάνναβης είναι το πιο υγιεινό και _πιο θρεπτικό φαγητό για το ανθρώπινο σώμα. Οι σπόροι παράγονται μόνο από τις εγκεκριμένες ποικιλίες κάνναβης...