Έτσι θα προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις στο Ελληνικό – Τι ορίζει το νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος

Μια σειρά από πολεοδομικές ρυθμίσεις που θα επιλύσουν ζητήματα που έχουν ανακύψει για την αξιοποίηση του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού και έχουν χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Η πολυπλοκότητα της ανάπτυξης απαιτεί την εισαγωγή του κατάλληλου ειδικού θεσμικού πλαισίου, καθώς η μεγάλη κλίμακα, η διάρκεια και το εύρος των απαιτούμενων έργων στο Ελληνικό, καθιστούν ακατάλληλες τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 9 Μαρτίου μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ. Στο σχέδιο νόμου που αναμένεται να «ξεκλειδώσει» σε μεγάλο βαθμό την επένδυση, περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για τη διαδικασία εισφοράς εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την Ελληνικό ΑΕ καθώς επίσης και η πρόβλεψη της δυνατότητας διενέργειας πρόδρομων εργασιών στο ακίνητο από τον φορέα της επένδυσης.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν πρωτίστως σε διαδικαστικά ζητήματα αδειοδότησης των αναγκαίων έργων στο Ελληνικό, (περίφραξη του Πόλου, τμηματική έκδοση αδειών, υλοποίηση κατεδαφίσεων, διαδικασία έγκρισης κατασκευών, διαδικασία ανάπτυξης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) και δευτερευόντως σε ζητήματα λειτουργίας των επιμέρους χρήσεων και επιλύουν ζητήματα, στα οποία η εφαρμογή των γενικά ισχυουσών διατάξεων παρίσταται είτε αδύνατη είτε αντίθετη προς τους σκοπούς της ανάπτυξης.

Στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις τροποποιητικές των διατάξεων των νόμων 4062/2012 και 4663/2020.

Αναλυτικά:

α) Η πρώτη παράγραφος του προτεινόμενου άρθρου 5 διευκρινίζει ότι είναι δυνατή η ενιαία λειτουργία συγκεκριμένων εμπορικών χρήσεων, που προβλέπονται στη γενική κατηγορία “Τουρισμός – Αναψυχή”. Στην ουσία δεν επηρεάζεται η ήδη αναλυτική περιγραφή των χρήσεων στην ήδη ισχύουσα νομοθεσία αλλά με την τροποποίηση της σχετικής παραγράφου γίνεται προσθήκη διευκρινιστικού εδαφίου που αφορά στην ενιαία λειτουργία και συνάδει με τον χαρακτήρα των ζωνών ανάπτυξης.

β) Η δεύτερη παράγραφος, εισάγει ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις οικοδομικές άδειες όλων των κατηγοριών, οι οποίες πρόκειται να εκδοθούν για την ανάπτυξη του Πόλου, προς επίτευξη επιτάχυνσης των διαδικασιών. Ειδικότερα ως προς την πρόβλεψη “Για την εκτέλεση των κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός των κτιριακών ενοτήτων των ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής δεν απαιτείται η έκδοση άδειας” διευκρινίζεται ότι πρόκειται για κατάλληλες διαμορφώσεις και εγκαταστάσεις για την οργάνωση των χώρων πρασίνου και των επιμέρους χαρακτηριστικών του Πάρκου (στοιχεία νερού, θεματικοί κήποι, κατασκευές σκίασης, αστικός εξοπλισμός, εξυπηρετήσεις επισκεπτών κ.λπ.), ελαφριές κατασκευές καθώς και έργα και κατασκευές (δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες, υδάτινα στοιχεία, γέφυρες κ.λπ.) για τη διαμόρφωση του εδάφους, οι οποίες προβλέπονται στην  Αριθμ. 74502 ΕΞ 2019 ΕΜΠ (ΦΕΚ Β’ 2792/04.07.2019) ΚΥΑ. Δεδομένου ότι υφίσταται ήδη πρόβλεψη των κατασκευών και εγκαταστάσεων αυτών στην σχετική ΚΥΑ, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των κτιριακών εγκαταστάσεων, προσιδιάζουν στις θεσμοθετημένες περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας εντός κοινοχρήστων χώρων και  για αυτές εγκρίνεται σχετική μελέτη, που υποβάλλεται στο Γραφείο Ελληνικού και στην οποία περιγράφονται οι εργασίες και η τήρηση όλων των γενικών και ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για την κατασκευή, χρήση και λειτουργία των ανωτέρω κατασκευών και εγκαταστάσεων, παρέλκει η έκδοση οικοδομικής άδειας.

γ) Η τρίτη παράγραφος προβλέπει ρητά – προς αποφυγή δυσερμηνείας και επίτευξη ασφάλειας δικαίου- τη δυνατότητα λειτουργίας ξενοδοχείων και ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας στα ψηλά κτήρια του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, εφόσον η τουριστική χρήση καταλαμβάνει τουλάχιστον 30% της συνολικής δόμησης. Η ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα και γίνεται κατ’ αντιστοιχία της παρ. 5 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 216/2015 που αφορά στα ελάχιστα κριτήρια καταλληλόλητας για ανέγερση ξενοδοχείου. Αφορά στη λειτουργία και όχι στην έκδοση οικοδομικών αδειών.

Ορίζει επίσης ότι είναι δυνατή η λειτουργία παιδικής χαράς εντός της κτηριακής ενότητας Α1 του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, για την οποία θα εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αδειοδότηση και τις προδιαγραφές λειτουργίας των παιδικών χαρών της κείμενης νομοθεσίας. Μπαίνει πρόβλεψη για την παιδική χαρά καθώς η έκταση δεν είναι κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια του Πολεοδομικού δικαίου και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να εγκατασταθεί και να εφαρμοστούν τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται ήδη στο θεσμικό πλαίσιο. Η αναγκαιότητα αυτή προέκυψε λόγω του γεγονότος ότι δεν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο κατά τις πολεοδομικές διατάξεις και έτσι δεν ήταν δυνατόν  να εφαρμοστούν οι διατάξεις για την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία παιδικής χαράς. Πρόκειται για την κάλυψη νομοθετικού κενού της περίπτωσης που παρότι ο χώρος δεν είναι δημόσιος εξυπηρετεί ένα ευρύ κοινό με τρόπο που προσιδιάζει σε κοινόχρηστο χώρο.

Επίσης ρυθμίζεται η διαδικασία υλοποίησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου των έργων υποδομής του Πόλου και καθορίζει το καθεστώς εγκατάστασης περιφράξεων καθώς το μέγεθος των γηπέδων του Πόλου επιβάλλει τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην παραλία θα είναι απρόσκοπτη και θα υπάρχει περίφραξη μόνον κατά την εκτέλεση έργων, η οποία και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωσή τους. Το πάρκο θα είναι ανοιχτό στο κοινό για όλους τους πολίτες, όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία (ν.4422/2016).

δ) Τέλος, η τέταρτη παράγραφος αναφέρεται στην κατεδάφιση κτηρίων, κτισμάτων και κατασκευών πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών, από και με δαπάνη του φορέα ανάπτυξης, καθώς και στην διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των εργασιών κατεδάφισης.

Πηγή: altsantiri.gr

Παρόμοια άρθρα

Πιο δημοφιλή

Υπηρεσίες Απεντόμωσης και Απολύμανσης από την Agro Health

Απεντόμωση ή απολύμανση (όπως αναφέρεται λανθασμένα) είναι η εργασία με την οποία γίνεται η καταπολέμηση όλων των ειδών ενοχλητικών - επιβλαβών εντόμων για την...

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ AGRO HEALTH

Μυοκτονία – τρωκτικοκτονία ή εργασία απολύμανσης για ποντίκια (όπως αναφέρεται λανθασμένα) είναι καταπολέμηση τρωκτικών επικινδύνων για την δημόσια υγεία και τον άνθρωπο. Υπάρχουν αρκετοί...

Μάθε για την υπερτροφή των βιολογικών σπόρων κάνναβης

Οι σπόροι κάνναβης είναι το πιο υγιεινό και _πιο θρεπτικό φαγητό για το ανθρώπινο σώμα. Οι σπόροι παράγονται μόνο από τις εγκεκριμένες ποικιλίες κάνναβης...